KingJean - Meglio mmirie ca' pietà (Link per vederlo su smartphone in basso)Все видео канала kingjean92015-12-26 15:22

Ecoo il link per vedere il video:

https://www.facebook.com/antoniopaganopaginaufficiale/videos/434985013358255/


Video ufficiale di KingJean "Meglio mmirie ca pietà"
(Alonzo - La bella vie – original beat)
directed by: Domenico Morra
screenplay: Antonio Urzo
d.o.p.: : Robin Brown
film editing: Loris Arduino
Ringraziamenti:
Totem Film; Associazione ArtistiKamente; Daiquiri Bar; Le Caveau; De Crescenzo Jewels; Vanessa De Matola; Francesca Testa; Nives Catania; Enza Frattini; Flavio Cervone; Antonio Pagano.

Testo:

Rit.
A’ gent nun sap e vò parlà,
Ie nun ve sacc proprie fra, è inutil a s’applicà,
Megl mirrie ca’ pietà… ohhh
Megl mirrie ca’ pietà… ohhh
Megl mirrie ca’ pietà… ohhh
Megl mirrie ca’ pietà… ohhh
Ie nun ve sacc proprie Fra…

O’ tradiment lass o’ marchie comm o’ russett,
e chi tradisc nun merit rispett,
Ie nun me fid e l’esser uman, simm na razz e nfam e sta vit è na puttan,
A’ meglia parol è chell ca’ nun se dic,
ma pe ogni cos can un dic arint rest a cicatric..
Agg semp schifat e fars, e vuje me schifat pecchè parl nfacc,
suoffrm o stil copie e rim, parl a vacant, me stis e pil…
parl e chell can un saje e ca nun è vissut maje,
veng da periferie e nun parl e malavit,
a malavit me fa schif, e o rap vuost è ghiut acit,
tu nun me cunusc ma a wuagliona toje si,
so già 2 semman ca wuzzup ca vò ascì,
dint a sta vit nient ven regalat, e pe ogni scelt che faraje saraje criticat.
Rit.
Ie te vuless dà, tutt e pensier e chi a’ matin va a faticà,
Ma tu me parl sulamente d’università,
tien a patet che te vest e te dà a magnà…
E vuò parlà cu me ca so crisciut senza chieder,
ie a 15 ann cunuscev sulamente e diebt,
e vuò parlà cu me, ma nun te sacc proprie,
de e cunsiglie tuoje nun m’interess proprie,
dicit semp e stessi cos e ie nun ve pens proprie,
sapit fa tutt cos vuje? Mmm nun pens proprie..
O’ cavall buon o’ vant a strad a luong,
e si nun parl nfacc Stann cert ie nun te rispong,
staj tropp impegnat a’ fantacalcie e che e bullett
e nun te ne accort ca sta nat ca se a’ fott
a telefn promett “so’ ancor innamorat” dint a n’alberg a’ liett cu nat…
Rit.
Si agg capit buon o rap game Napulitan
Nun pozz reppà nun so’ e secondiglian
Nun parl e drog e dirturb bipolar
e po nun veng mang aint e cas popolar,

Tu chi si nun ce ne fott, tutt o’ block si nu fake,
ca a bandan nun si tu pac, si nu cuozz total black
pe’ fa o’ vip int’ o locali int a semman nun scinn a copp,
faje o’ figl e bucchin e pe na fess po vaje asott